Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla moderních šipek

18. 11. 2007

Pravidla moderních šipek

A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

A.l. Obecné ustanovení
Tato pravidla určují obecná ustanovení, podle kterých jsou organizovány soutěže konané v rámci České asociace kompaktních sportů (dále jen ČAKS), sekce moderní šipky. Obsahují základní ustanovení, definice, pravidla, herní řád, platná pro všechny soutěže ČAKS.

A.2. Definice - základní pojmy
Moderní šipky jsou součástí ČAKS.
Organizátoři, pořadatelé - osoby, organizace, firmy, agentury apod., pověření ČAKS organizací soutěží.
Hráč - pod pojmem hráč jsou zahrnuty všechny osoby, startující v jakékoliv soutěži a kategorii moderních šipek.
Rozhodčí - osoby pověřené pořadatelem řízením soutěže po sportovně technické stránce, tak aby odpovídala předpisům ČAKS.
Hra - je možno použít označení leg, hrou se rozumí jedna konkrétní hra (např. 301 apod. mezi dvěma a více hráči ).
Zápas - rozumí se několik her (legů) mezi dvěma či více hráči (např. zápas, který skončil 2:1, jsou tři hry).
Klubové utkání - rozumí se více zápasů mezi jednotlivými členy kluby podle předem daného rozpisu, jedná se např. o ligové utkání, utkání Českého poháru apod.

B. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

B.1. Šipkové automaty
Pro soutěže konané pod hlavičkou ČAKS se používají šipkové automaty, které schválí valná hromada ČAKS.

B.2. Šipky
B.2.1. Šipka se skládá z vlastního těla šipky, které je z jedné strany opatřeno umělohmotným hrotem ve tvaru jehly a z druhé strany násadkou, která múže být složena až ze tří částí násadka, letka a koncovka.
B.2.2. Předepsané míry a váhy :
maximální délka = 168 mm
maximální hmotnost = 0 g (tolerance + 5%)
Další míry, materiál ani tvar nejsou limitovány.
B.2.3. Každý hráč hraje v soutěži zpravidla vlastními šipkami a je povinen je předložit na požádání rozhodčímu ke kontrole.

B.3. Hrací prostor
B.3.1 . Za hrací prostor se považuje prostor do vzdálenosti 3,60 m od šipkového automatu. Šířka hracího prostoru by neměla být menší než 1,5 m. Výška hracího prostoru (vzdálenost mezi podlahou a stropem) nesmí být menší než 2,30 m. Případné zmenšení hracího prostoru při soutěži musí být předem sčhváleno ČAKS.
B.3.2. Uvnitř hracího prostoru je umístěn šipkový automat a odhodová čára. Jiná zařízení zde nesmějí být umístěna. Do hracího prostoru mají vstup pouze hráči, kteří bojují v daném zápase a nikdo jiný.

B.4. Čára hodu
B.4.1. Čára hodu je vodorovná přímka vedená po podlaze hracího prostoru ve vzdálenosti 2,44 m od rysky umístěné na boku přístroje a je určena svislou osou středu terče k odhodové čáře a zároveň 2,98 m úhlopříčně od středu terče.

B.5. Hod
B.5.1. Hráč zaujímá postavení za čarou hodu (ve směru od terče).
B.5.2. Pro každé kolo má hráč k dispozici 3 šipky, které hází směrem k terči. Šipky hází postupně jednu po druhé vlastní rukou.
B.5.3. Hod se provádí vstoje. Výjimkou může být pouze zranění nebo invalidita vyžadující změnu postoje.
B.5.4. Při hodu nesmí hráč překročit čáru hodu, a to ani v případě, že hází z místa, které není vymezeno čárou hodu. V případě porušení tohoto pravidla je šipka hozená tímto způsobem neplatná a nezapočítává se do dosaženého skore.
B.5.5. Šipky vypadlé hráči z ruky Ize házet znovu jen v případě, že k vypadnutí došlo náhodně. Nelze jimi házet v případě, kdy hráč již zamířil na terč a šipka mu vypadla z ruky, která již byla v pohybu směrem k terči.
B.5.6. Hodí-li hráč šipku mimo terč s bodovými výsečemi nebo mimo automat, je hod považován za uskutečněný a hod se odečítá i v tom případě, že automat šipku neodečte.
B.5.7. Odhodí-li hráči šipku dříve, než mu signalizuje automat, považuje se tento hod za uskutečněný.
B.5.8. Hodí-li hráč šipku, v době, kdy je na řadě protihráč, prohrává hru (leg).
B.5.9. Body registrované na automatu jsou závazné pro všechny hráče.
B.5.10. Hráč, který zahajuje další sérii hodu, je povinen si šipkový automat překontrolovat, zda je správně nastaven.

B.6. Zahájení hry (legu)
B.6.1 . Ve všech soutěžích ČAKS zahajuje hru hráč, který ještě před zahájením zápasu trefí v souboji na jedínou šipku blíže ke středu, přičemž šipka musí být zabodnuta v terči, hráč má max. 3 šipky. Tento souboj na jednu šipku začíná vždy hráč uvedený na zápise v utkání jako první. Zasáhnou-li oba hráči červený ( z červeného středu se šipka po zásahu ihned vytahuje), nebo modrý střed ( z modrého středu se šipka nevytahuje), případně jsou-li jejich šipky ve stejné vzdálenosti od středu, musí se rozhazovat ještě jednou, přičemž začíná druhý hráč. V modrém středu se vzdálenost od červeného nepočítá. Pokud se hráči při souboji na jednu šipku nezabodne ani jedna ze tří šipek do terče, nemá již další pokusy a vyhrává soupeř. Pokud hráč svému soupeři při souboji na jednu šipku svým hodem vyrazí šipku již v terči zabodnutou, oba hráči tento rozhoz opakují znovu ve stejném pořadí.
B.6.1.1. V soutěži dvojic absolvuje výše uvedený souboj na jednu šipku z každé dvojice pouze jeden hráč. Pokud první hráči nerozhodnou, jsou v druhém souboji vystřídáni druhými hráči z dvojice. To se opakuje tak dlouho, dokud není určeno, která dvojice zahajuje hru.
B.6.2. V průběhu hry se hráči pravidelně střídají vždy po jednom kole.

B.7. Zakončení her
B.7.1. Počet šipek hozených hráči ve hře nemusí být stejný. Vítězí ten hráč, který jako první dosáhne stanovené hranice hrané hry bez ohledu na počet hozených šipek.
B.7.2. V případě, že hráči ve stanoveném limitu neukončí hru, rozhodne se o vítězi takto:
a) hra 301 , 501 , 701
V případě, že po odehrání stanoveného počtu kol ani jeden hráč nezakončí, vítězem se stává ten, který má na svérn displeji méně bodů ( u dvojic v součtu obou hráčů), v případě rovnosti bodů rozhoduje o vítězi hod jednou šipkou na střed (viz zahájení bod 8.6.1 . u jednotlivců, bod 8.6.1 .1 u dvojic).
b) hra 301 , 501 , 701 vše Master Out
V případě, že po odehrání stanoveného počtu kol ani jeden hráč hru nezakončí a oba hráči mají méně jak 60 bodů na displeji ( u dvojic všichni hráči ), o vítězi rozhoduje hod jednou šipkou na střed. V případě, že má kterýkoliv z hráčů více jak 60 bodů, vítězí ten hráč, kterému po ukončení hry zůstává na displeji méně než 60 bodů, v tomto případě neplatí pravidlo o hodu jednou šipkou na střed. U dvojic platí, že pokud některý z hráčů má na displeji více jak 60 bodů tato dvojice prohrává. Pokud má z každé dvojice alespoň jeden hráč více jak 60 bodů, platí pravidlo o hodu jednou šipkou na střed.
c) hra 301 , 501 , 701 vše Double Out
V případě, že po odehrání stanoveného počtu kol ani jeden hráč nezakončí a oba hráči mají méně jak 50 bodů ( u dvojic všichni hráči ), o vítězi rozhoduje hod jednou šipkou na střed. V případě, že má kterýkoliv z hráčů více jak 50 bodů, vítězí ten hráč, kterému po ukončení hry zůstává na displeji méně než 50 bodů, v tomto případě neplatí pravidlo o hodu jednou šipkou na střed. U dvojic platí, že pokud některý z hráčů má na displeji více jak 50 bodů tato dvojice prohrává. Pokud má z každé dvojice alespoň jeden hráč více jak 50 bodů, platí pravidlo o hodu jednou šipkou na střed.
d) u všech ostatních her
Všeobecně platí, že v případě rovnosti bodů o vítězi rozhodne hod jednou šipkou na střed.

C. VŠEOBECNÝ HERNÍ ŘÁD

C.l. Systém turnajů a klubových soutěží
Hraje se podle předem stanovených podmínek pro danou hráčskou sezónu, které schvaluje valná hromada ČAKS.

C.2. Turnajová pravidla
Všichni hráči, kteří hrají soutěže ČAKS, jsou povinni respektovat jejich pravidla, případně doplňující pravidla organizátorů, která musí být zveřejněna před zahájením soutěže vhodnou formou.

C.3. Rozhodování
Ve věcech herních pravidel v kterékoli soutěži ČAKS přísluší rozhodování organizátorům (nebo jími pověřeným osobám) a jejich rozhodnutí je závazné a konečné. Rozhodnutí nesmí odporovat schváleným pravidlům ČAKS pro danou sezónu.

C.4. Organizace turnajů
C.4.1 . Soutěže ČAKS organizují ti, kteří k tomu získali pověření od valné hromady ČAKS.
C.4.2. ČAKS před každou sezónou vyhlásí termínovou listinu a vyzve všechny zájemce o pořádání soutěží k přihláškám do výběrového řízení. Valná hromada ČAKS pak ve výběrovém řízení rozhodne o konečné podobě termínové listiny všech soutěží.

C.5. Přihlášky k soutěži
Účast v soutěži potvrdí hráči (kluby) podáním přihlášky ve stanoveném termínu a zaplacením startovného. Organizátoři soutěže mají právo odmítnout účast hráče (klubu), který včas nepodal přihlášku. Musí však stejným způsobem postupovat u všech. Odmítnout hráče (klub) včas přihlášeného do soutěže mohou organizátoři v následujících případech:
a) hráč (klub) není licenčním hráčem ČAKS a v soutěži je tato licence požadována,
b) je pod vlivem alkoholu, drog, dopingových látek
c) chová se jiným nevhodným způsobem narušující průběh soutěže.

C.6. Průběh soutěží
C.6.1. Před zahájením soutěží je každý hráč (klub) povinen se osobně a ve stanoveném termínu a čase prezentovat a zaplatit startovné, event. splnit další podmínky vyhlášené pořadatelem soutěže.
C.6.2. Žádný hráč (klub) se nesmí přihlásit do jedné soutěže více než jednou.
C.6.3. V soutěži klubů mohou startovat pouze hráči uvedení jmenovitě na soupisce klubu v soutěži.
C.6.4. Hráči v soutěžích startují pod vlastním jménem. V soutěžích, kterých se mohou zúčastnit pouze licenční hráči ČAKS, se musí vždy prokázat registračním průkazem se zaplacenou známkou na příslušný kalendářní rok. V soutěžích, kde není nutné vlastnit licenci hráče ČAKS, je hráč přihlášený do soutěže povinen na požádání organizátora prokázat svou totožnost vhodným dokladem.
C.6.5. Organizátoři soutěží vždy předem uvedou začátek soutěží a pokud to situace umožňuje i předpokládaný časový průběh.
C.6.6. V každé soutěži jsou hráči v daném časovém okamžiku vyvoláni, aby se dostavili k určenému terči. Pokud tak neučiní ani jeden z hráčů, má právo organizátor soutěže tyto hráče diskvalifikovat. Pokud se jeden z hráčů nedostaví k terči do 3 minut od prvního vyvolání, jeho soupeř toto nahlásí organizátorům. Poté je hráč znovu vyvolán a nedostaví-li se opět do 3 minut, zápas prohrává a jeho soupeř vítězí bez boje.
C.6.7. Organizátoři mají právo změnit pořadí zápasů. O všech změnách musí být hráči včas a s dostatečným časovým předstihem informováni.

C.7. Náhradníci a hostování
C.7.1. Náhradníci v soutěži jednotlivců a dvojic nejsou povoleni.
C.7.2. Náhradníci v soutěži klubů mohou startovat, pouze jsouli jmenovitě uvedeni na soupisce klubu, a zároveň v zápise z utkání.
C.7.3. V jednom klubovém utkání mohou hráče základní soupisky střídat dva náhradníci. Střídaný hráč se pak již nesmí zapojit zpět do utkání. Jeden ~náhradník smí v jednom klubovém utkání zastoupit pouze jednoho hráče klubu.
C.7.4. Náhradník nemůže nastoupit v rozehraném dílčím zápasu.
C.7.5. Hostování je povoleno v ligové soutěži (viz oddíl klubové soutěže)

C.8. Chování všech zúčastněných při soutěži
C.8.1 . Do hracího prostoru mají přístup pouze hráči přímo související s probíhající hrou a na jejich vyžádání organizátor (rozhodčí).
C.8.2. Soupeř hráče provádějícího hod musí stát min. 0,5 metru za ním.
C.8.3. Všichni účastníci zápasu v průběhu hodů omezí své pohyby a verbální projevy na minimum, přičemž za hrubé nesportovní chování se považuje komentování výkonu soupeře v průběhu utkání, což v závažných případech může vést i k vyloučení hráče z daného utkání, o čemž rozhoduje organizátor (rozhodčí) soutěže. Toto platí i pro hráče, kteří nehrají.
C.8.4. Přerušení hry je možné pouze:
a) při poruše šipkového automatu, kdy rozhodčí hráčům určí jiný přísťroj k odehrání utkání, a to od začátku,
b) při závadě na šipkách hráče,
c) v případě odůvodněné žádosti hráče o opuštění hracího prostoru,
pro případy v bodě b) a c) platí časový limit o délce max. 5 minut a po uplynutí tohoto limitu, eventuelně při opuštění hracího prostoru bez důvodu nebo souhlasu rozhodčího, ztrácí hráč nárok na pokračování ve hře a zápas je ukončen v jeho neprospěch.
C.8.5. V průběhu zápasu nesmí žádný jeho účastník v hracím prostoru kouřit a konzumovat nápoje či jídlo.
C.8.6. ČAKS si vyhrazuje právo zakázat kouření nebo požívání alkoholu v kterékoli soutěži organizované v její pravomoci.
C.8.7. Hráči i ostatní osoby související se zápasem nesmějí být pod takovým vlivem alkoholu (drog, dopingových látek apod.), který by narušoval nebo zdržoval průběh soutěže. Pokud se tak stane, může být organizátorem s okamžitou platností vyloučen bez nároku navrácení startovného nebo kreditů za zatím odehrané hry.
C.8.8. Při zápasech hraných na pódiu, nebo ústředním terči pokud jsou přenášena televizí, je zakázáno požívat alkoholické nápoje a kouřit. Totéž platí i pro veškeré ceremoniály, rozhovory pro masmédia, tiskové konference apod.

D. PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ A DVOJIC

1) Organizování soutěží jednotlivců a dvojic.
1.1. Soutěž jednotlivců (dvojic) probíhá v dané sezóně jako seriál jednotlivých turnajů. Turnaje pořádají organizátoři (firmy, kluby, agentury apod.), kteří se přihlásili do výběrového řízení pro uspořádání turnaje a byla jim udělena tato licence valnou hromadou ČAKS pro pořádání turnaje.
1.2. Valná hromada ČAKS vypisuje vždy před zahájením sezóny termínovou listinu podle které mohou zájemci podat přihlášku do výběrového řízení.
1.3. Na základě výsledků výběrového řízení valná hromada ČAKS udělí licenci organizátorům k pořádání turnaje a zveřejní termínovou listinu.

Místní turnaje ČAKS
a) Počet místních turnajů není omezen. Místní turnaje se mohou konat pouze vždy v termínu od 15.7. kalendářního roku do 10.6. následujícího roku. Místní turnaje se nesmí hrát v termínu, kdy je plánován regionální nebo republikový turnaj.
b) Pořadatelem místního turnaje může být kdokoliv, kdo zajistí regulérnost turnaje podle sportovních pravidel ČAKS. Pořadatel musí mít předem alespoň ústní svolení sekretariátu ČAKS nebo oblastního sekretáře k pořádání turnaje (seznam viz. bod m)
c) Místních turnajů se může zúčastnit i hráč, který nevlastní licenci hráče ČAKS.
d) Místní turnaje se hrají zásadně pouze na terčích, které k této soutěži schválil ČAKS.
e) Místní turnaje se hrají jako soutěž jednotlivců nebo dvojic.
f) Hraje se hra, kterou určí pořadatel, vždy však systémem dvojitého K.O.
g) Místní turnaje se hrají zpravidla v rozdělení na kategorie zvlášť muži i ženy. Pokud však pořadatel uzná za vhodné, lze připustit aby muži i ženy hráli společně. Nejsou povoleny smíšené dvojice.
h) Aby turnaj mohl být započítán do celostátního žebříčku ČAKS musí se ho zúčastnit minimálně 6 hráčů. Maximální počet je 32. Toto pravidlo znamená, že pokud se místního turnaje zúčastní více jak 32 hráčů, body se započítávají pouze 32 hráčům, ostatní mají 0 bodů.
i) Startovné a ceny v místním turnaji jsou záležitostí pořadatele tak, jak si je před turnajem sám určí a vyhlásí.
j) Nasazení do hracího pavouka je možno provést takto:
- losováním
- nasazením podle pořadí v žebříčku ČAKS platným ke dni pořádání turnaje
k) Body z místních turnajů jsou každému hráči (dvojici) započítány do žebříčku takto:

1. místo

 

počet účastníků turnaje x 0

2. místo

 

počet účastníků turnaje x 16

3. místo

 

počet účastníků turnaje x 13

4. místo

 

počet účastníků turnaje x 10

5.-6. místo

 

počet účastníků turnaje x 8

7.-8. místo

 

počet účastníků turnaje x 6

9.-12. místo

 

počet účastníků turnaje x 4

13.-16. místo

 

počet účastníků turnaje x 3

17.-24. místo

 

počet účastníků turnaje x 2

25.-32. místo

 

počet účastníků turnaje x 1

l) Každému jednotlivci se započítává do žebříčku celkem 15 nejlepších výsledků ze všech místních turnajů, které odehrál a každé dvojici 7 nejlepších výsledků.
m) Aby mohl být turnaj započítán do celostátního žebříčku musí pořadatel předat na sekretariát ČAKS výsledkovou listinu, kde u každého hráče musí být uvedeno:
pořadí v turnaji, příjmení a jméno, přesná adresa bydliště včetně PSČ a především rodné číslo. Pokud nebude rodné číslo uvedeno, nebude bodové ohodnocení započítáno. Zároveň bude uvedeno kdy se turnaj konal a kde, kdo byl hlavním pořadatelem.
POZOR !!! Výsledková listina musí být na důkaz správnosti potvrzena některým z oblastních sekretářů ČAKS.

n) Pro započítání do celostátního žebříčku platí pořadatel ČAKSu správní poplatky takto:

Jednotlivci
6 až 8 hráčů100,- Kč
9 až 16 hráčů200,- Kč
17 až 32 hráčů300,- Kč

Dvojice:
6 až 8 dvojic150,- Kč
9 až 16 dvojic300,- Kč
17 až 32 dvojic450,- Kč

Správní poplatek zašle pořadatel na sekretariát ČAKS vždy spolu s výsledkovou listinou.

3.12. Turnaje se hrají vždy v rozdělení na kategorii muži a ženy, přičemž platí, že pokud se do soutěže přihlásí méně než 8 hráčů (dvojic), pak nehrají systémem dvojitého K.O., ale každý s každým. V tomto případě se mění i výše vyplacení finančních premií, a to tak, že bude rozděleno startovné mezi první čtyři hráče(dvojice) takto :

1. místo 40%
2. místo 30%
3. místo 0%
4. místo 10%

3.13. Body ze všech republikových turnajů se hráčům (dvojicím) do celostátního žebříčku započítávají za všechny odehrané turnaje.
3.14. Body z republikových turnajů jsou započítávány do žebříčku každému hráči (dvojici) takto:

1. místo

počet účastníků turnaje x 32 + 100 bodů za účast

2. místo

počet účastníků turnaje x 28 + 100 bodů za účast

3. místo

počet účastníků turnaje x 25 + 100 bodů za účast

4. místo

počet účastníků turnaje x 23 + 100 bodů za účast

5.-6. místo

počet účastníků turnaje x 0 + 100 bodů za účast

7.-8. místo

počet účastníků turnaje x 17 + 100 bodů za účast

9.-12. místo

počet účastníků turnaje x 15 + 100 bodů za účast

13.-16. místo

počet účastníků turnaje x 12 + 100 bodů za účast

17.-24. místo

počet účastníků turnaje x 10 + 100 bodů za účast

25.-32. místo

počet účastníků turnaje x 8 + 100 bodů za účast

33.-48. místo

počet účastníků turnaje x 6 + 100 bodů za účast

49.-64. místo

počet účastníků turnaje x 4 + 100 bodů za účast

65.-128. místo

počet účastníků turnaje x 2 + 100 bodů za účast

129.-256. místo

počet účastníků turnaje x 1 + 100 bodů za účast

256. místo a další

100 bodů za účast

4) Mistrovství České republiky ČAKS
4.1 . Mistrovství České republiky ČAKS pořádá jako poslední turnaj hráčské sezóny. Jeho termín je určen vždy na červen příslušného roku.
4.2. MČR se mohou zúčastnit pouze ti hráči, kteří v sezóně odehráli alespoň 3 turnaje ČAKS (regionální nebo republikový) započítávaný do celostátního žebříčku a mají zakoupenou hráčskou licenci se známkou na kalendářní rok. U dvojic platí, že dvojice musí mít odehrán alespoň 1 turnaj dvojic (regionální nebo republikový) započítávaný do celostátního žebříčku.
4.3. O tituly Mistr České republiky ČAKS se soutěží v kategoriích:
a) muži jednotlivci - hra 501 Double Out
b) ženy jednotlivci - hra 301 Master Out
c) muži dvojice - hra 501 Double Out
d) ženy dvojice - hra 301 Master Out
e) kluby - hra 501 Double Out
4.4. Bližší podmínky Mistrovství ČR a program ohlásí ČAKS všem hráčům vhodnou formou 2 měsíce před konáním Mistrovství ČR ČAKS.
4.5. Mistrovství ČR je započítáno do žebříčku každému hráči podle umístění takto:

1. místo

počet účastníků turnaje x 64 + 00 bodů za účast

2. místo

počet účastníků turnaje x 56 + 00 bodů za účast

3. místo

počet účastníků turnaje x 50 + 00 bodů za účast

4. místo

počet účastníků turnaje x 46 + 00 bodů za účast

5.-6. místo

počet účastníků turnaje x 40 + 00 bodů za účast

7.-8. místo

počet účastníků turnaje x 34 + 00 bodů za účast

9.-12. místo

počet účastníků turnaje x 30 + 00 bodů za účast

13.-16. místo

počet účastníků turnaje x 24 + 00 bodů za účast

17.-24. místo

počet účastníků turnaje x 0 + 00 bodů za účast

25.-32. místo

počet účastníků turnaje x 16 + 00 bodů za účast

33.-48. místo

počet účastníků turnaje x 12 + 00 bodů za účast

49.-64. místo

počet účastníků turnaje x 8 + 00 bodů za účast

65.-128. místo

počet účastníků turnaje x 5 + 00 bodů za účast

129.-256. místo

počet účastníků turnaje x 2 + 00 bodů za účast

256. místo a další

00 bodů za účast

5) Nominační kritéria pro reprezentaci ČAKS
5.1. Českou republiku za ČAKS reprezentují na Mistrovství světa nebo Evropy FECS tito hráči:
a) Mistr ČR v kategorii muži jednotlivci b) Mistr ČR v kategorii ženy jednotlivci
c) vítěz celostátního žebříčku ČAKS pro příslušnou hráčskou sezónu pro kategorii muži
d) vítěz celostátního žebříčku ČAKS pro příslušnou hráčskou sezónu pro kategorii ženy
e) u dvojic budou nominační kriteria vždy na sezonu upřesněna valnou hromadou ČAKS
5.2. Valná hromada ČAKS si vyhrazuje právo změnit nominační kritéria s tím, že tuto skutečnost musí včas a vhodným způsobem oznámit hráčské základně.
5.3. Valná hromada ČAKS si vyhrazuje právo vyhlásit doplňující nominační kritéria s tím, že tuto skutečnost musí včas a vhodným způsobem oznámit hráčské základně.
5.4. Členové reprezentačního týmu jsou povinni před odjezdem do zahraničí podepsat s vedením ČAKSu tzv. hráčskou reprezentační smlouvu. Jsou povinni plnit její podmínky a pokud ji nepodepíší, bude nominován na jejich místo další hráč v pořadí.

6) Protesty

I. Regulérnost zápasu
6.1. Protesty proti regulérnosti zápasu v soutěži jednotlivců mohou hráči podávat organizátorům ihned po jeho ukončení před vyplněním zápisu a to ústní formou se složením kauce. Protest je přijat za podmínek včasného oznámení a složení kauce. Organizátor, který protest přijímá, jeho obsah písemně zaznamená a nechá jej podepsat protestujícím hráčem.
6.2. O protestu rozhodne organizátor soutěže do 15 minut a své rozhodnutí oznámí veřejně. Jeho rozhodnutí je konečné a všichni hráči jej musí respektovat.
6.3. Do doby, než organizátor soutěže vydá rozhodnutí, hráči, kterých se to týká, v soutěži zatím nepokračují.
6.4. Kauce v případě jakéhokoli rozhodnutí propadá ve prospěch organizátorů.

II. Regulérnost turnaje
6.5. Protesty proti regulérnosti turnaje v soutěži jednotlivců mohou hráči podávat organizátorům nejpozději do 10 minut po ukončení finálového zápasu a to písemně se složením kauce. Protest je přijat za podmínek včasného oznámení a složení kauce.
6.6. O protestu rozhodne organizátor soutěže do 30 minut a své rozhodnutí oznámí veřejně. Jeho rozhodnutí je konečné a všichni hráči jej musí respektovat.
6.7. Kauce v případě jakéhokolí rozhodnutí propadá ve prospěch organizátorů.

III. Projednávání protestu
6.8. Organizátor soutěže řeší protesty podle pravidel ČAKS, a to podle povahy. Organizátor řeší protesty zpravidla jednou z následujících možností :
a) smírem a dohodou zúčastněných hráčů,
b) napomenutím
c) opakováním hry
d) opakováním zápasu (utkání)
e) vyloučením jednoho z hráčů ze soutěže
f) vyloučením všech zúčastněných hráčů, kterých se protest týká.
e) jiným způsobem

IV. Správní poplatek
6.9. Správní poplatek skládá vždy protestující hráč.
6.10.  Správní poplatek v případě jakéhokoliv rozhodnutí propadá ve prospěch organizátorů.
6.11 . Výše správního poplatku je stanovena takto :
a) protest proti regulérnosti zápasu v regionálním turnaji 00,- Kč
b) protest proti regulérnosti zápasu v republikovém turnaji 400,- Kč
c) protest proti regulérnosti zápasu na Mistrovství ČR 500,- Kč
d) protest proti regulérnosti regionálního turnaje 1.000,- Kč
e) protest proti regulérnosti republikového turnaje 2.000,- Kč
f) protest proti regulérnosti turnaje Mistrovství ČR 5.000,- Kč
g) protest proti regulérnosti místního turnaje 500,- Kč

E. KLUBOVÉ SOUTĚŽE

V hráčské sezóně se hrají tyto klubové soutěže:
I. Ligová soutěž ČAKS,
II. Český pohár v moderních šipkách ČAKS,

I. LIGOVÁ SOUTĚŽ ČAKS

1. Organizace ligové soutěže
1.1. Ligová soutěž je organizována podle jednotlivých oblastí tak, aby vzdálenosti mezi jednotlivými kluby na dojíždění zápasů byly přijatelné.
1 .2. V každé oblasti je organizována liga tak, že existuje:
I. liga
II. liga
III. liga
divize ve více skupinách
1.3. Všeobecně platí, že počet klubů ve všech úrovních lig v každé oblasti je stejný. Doporučený počet ve skupinách je min. 8 a max. 16. Výjimku z toho ustanovení může povolit pouze sportovní komise ČAKS.
1.4. Pokud vznikne nová oblast, kde se hraje ligová soutěž, všechny kluby jsou automaticky zařazeny do třetí ligy, přičemž tato skupina pro další období tvoří základ vyšší úrovně ligy. Specifikaci ligové soutěže pro nově vzniklou soutěž vždy určí sportovní komise ČAKS.

2. Podmínky pro vznik klubu
2.1. Klub může vzniknout dvojím způsobem:
a) jako volné sdružení licenčních hráčů ČAKS bez právní subjektivity,
b) jako občanské sdružení podle příslušného zákona s vlastním iČ0 a tím právní subjektivitou.
c) jiným způsobem schváleným valnou hromadou ČAKS
2.2. Všechny kluby se přihláškou do ligové soutěže ČAKS zavazují respektovat podmínky pro tuto ligovou soutěž vyhlášené valnou hromadou ČAKS.
2.3. Současně s podáním přihlášky do ligové soutěže ČAKS zaplatí kluby poplatek Kč 500,-- na každou hráčskou sezónu.

3. Členové klubu
3.1. Členem klubu může být pouze hráč, který vlastní licenci hráče ČAKS s platnou známkou na daný kalendářní rok.
3.2. Za klub mohou hrát hráči registrováni za klub v dané sezóně. Soupiska klubu musí být písemně zaregistrována na sekretariátu ČAKS v daném termínu v dané hráčské sezóně.
3.3. Min. počet hráčů na soupisce jsou 4, max. počet není omezen.
3.4. Jeden hráč nesmí být zaregístrován ve více klubech.
3.5. Na soupiskách mohou být zaregistrováni jak muži, tak ženy.
3.6. Hráči mladší 15 let mohou hrát ligová utkání pouze za doprovodu svých rodičů nebo jimi pověřenými zástupci.

4. Technické podmínky pro klubovou soutěž
4.1. Ligová utkání se smějí hrát pouze na místech a typech šipkových automatů předem uznanými ČAKS a po zaplacení poplatků majitelem nebo provozovatelem šipkového automatu.
4.2. Ostatní technické propozice řeší všeobecné podmínky herního řádu.

5. Systém ligové soutěže
5.1. V ligových utkání se hrají příslušné hry takto:
I. liga - 301 Double Out na dva vítězné legy
II. liga - 301 Master Out na dva vítězné legy
III. liga a další - 301 Single Out na dva vítězné legy
5.2. Ligová utkání se hrají ve skupinách systémem každý s každým, jedenkrát doma jedenkrát venku, podzimní část v termínu září - prosinec, jarní část únor - květen.
5.3. Rozpis jednotlivých utkání, ustanovení termínů a časů určuje sportovní komise ČAKS a je definitivní.
5.4. Ke změně termínu ligového utkání může dojít pouze se souhlasem kapitánů obou klubů a utkání může být odehráno v náhradním termínu. Zásadně platí, že přeložená utkání mohou být pouze předehrávána. Pouze výjimečně může být utkání odehráno po původně stanoveném termínu, nejpozději však do 5 dnů. Změna termínu musí být nahlášena a schválena předem organizátorem soutěže v dané oblasti.
5.5. Pokud se na eventuelní změně termínu kapitáni nedohodnou, toto oznámí sekretariátu ČAKS a sportovní komise ČAKS tento spor rozhodne a oznámí výsledek rozhodnutí oběma klubům.
5.6. Poslední dvě ligová kola nesmí být přeložena na jiný termín.

6. Lígová utkání
6.1. Ligová utkání tvoří 18 zápasů na dva vítězné legy. K ligovému utkání nastupují 4 hráči ( mohou být 2 náhradníci), kteří se utkají každý s každým. Zápasy do počtu 18 jsou doplněny dvěma zápasy dvojic (dle rozpisu).
6.2. Před ligovým utkáním kapitáni obou klubů zapíší do Zápisu z ligového utkání hráče v pořadí, které si sami určí. Účast náhradníka není podmínkou. Klub musí k utkání nastoupit nejméně v počtu 3 hráčů, přičemž zápasy hráče který chybí a jednu čtyřhru vyhrává soupeř vždy 2:0. Před ligovým utkáním kapitáni napíší do Zápisu hráče, kteří jsou fyzicky přítomni ( nejméně tři). Čtvrtého hráče a náhradníky může dopsat kdykoliv v průběhu utkání, tzn. až když se fyzicky dostaví.
6.3. Hráči odehrávají jednotlivé zápasy v pořadí dle rozpisu. Jakékoliv změny v pořadí zápasů musí být pouze se souhlasem obou kapitánů.
6.4. Ligová utkání se zásadně odehrávají na jednom šipkovém automatu. Pokud je v provozovně umístěno více šipkových automatů, mohou dílčí zápasy probíhat na více automatech současně pouze se souhlasem obou kapitánů.
6.5. V průběhu ligového utkání může náhradník vystřídat pouze jednoho hráče a tato skutečnost musí být uvedena do zápisu ligového utkání. Náhradník nesmí nastoupit v průběhu rozehraného zápasu. Je jedno, který náhradník střídá dříve, zda ten, který je uveden jako číslo 1 nebo 2. Náhradník může střídat náhradníka.
6.6. Každý zápas mezi hráči nebo dvojicemi se hraje na dva vítězné legy, končí tedy 2:0 nebo 2:1. Vítěz zápasu získává pro klub jeden dílčí bod.
6.7. V ligovém utkání se musí odehrát všechny zápasy dle rozpisu. Ligové utkání tedy končí výsledkem v celkovém součtu 18 (např. 6:12).
6.8. Další podmínky ligového utkání řeší všeobecná ustanovení herního řádu.
Po ukončení oba kapitáni překontrolují správnost zápisu z utkání a podepíší jej. Podepsaný zápis o utkání pošle do 3 dnů. Výsledek zápasu je však kapitán domácího klubu povinen neprodleně telefonicky nahlásit organizátorovi ligové soutěže v dané oblasti, nejpozději však do deseti hodin dopoledne druhý den. Nenahlásí-li výsledekdo 24 hodin, sportovní komis_ e ČAKS může rozhodnout o kontumaci zápasu, s výsledkem 0:18 pro hostující celek.

7. Bodové hodnocení ligových,utkání a tabulky
7.1. Výsledky všech ligových utkání jsou kapitáni domácích klubů povinni nahlásit organizátorovi soutěže v dané oblasti v časových termínech, které jsou určeny.
7.2. Body za jednotlivá utkání jsou do tabulky započítávány takto:
- vítězství - 2 body
- remíza - 1 bod
- prohra - 0 bodů
O umístění klubu v tabulce rozhoduje počet bodů.
7.3. Pokud na konci soutěže mají kluby shodný počet bodů o jejich pořadí rozhoduje:
a) větší počet získaných bodů ze vzájemných ligových utkání,
b) větší počet získaných dílčích zápasů ze vzájemných utkání
c) větší počet získaných zápasů ze všech ligových utkání.
7.4. Pokud po skončení soutěže nerozhodne o umístění kritéria uvedená v bodě 7.3., o konečném pořadí rozhoduje další utkání. V případě nerozhodného výsledku tohoto utkání (9 : 9) rozhodne zápas dvou hráčů, které určí kapitáni, na 3 vítězné legy.

8. Rozhodování v ligových utkáních
8.1. Rozhodčími v ligovém utkání jsou vždy kapitáni obou klubů, kteří musí respektovat pravidla ČAKS.
8.2. Pokud se kapitáni nedohodnou na případném sporu, může klub podat písemný protest sportovní komisi ČAKS a to do 24 hodin od zahájení utkání se složením kauce Kč 500,-.
8.3. Protest s uvedením důvodů musí být podán písemně, současně se zápisem z utkání a kopií dokladu o zaplacení kauce.
8.4. Sportovní komise ČAKS rozhodne spor a svoje rozhodnutí oznámí oběma klubům do 30 dnů. Toto rozhodnutí je konečné a platné.
8.5. Kauce v případě jakéhokoliv rozhodnutí propadá ve prospěch ČAKS.

9. Tresty v ligových utkáních
9.1. Tresty v~ligových utkání schvaluje sportovní komise ČAKS a je povinna je vždy oznámit příslušným klubům.
9.2. Tresty jsou zejména následující:
a) jestliže jeden klub nenastoupí k utkání do 30 minut po čase určené termínovou listinou, prohrálo kontumačně ligové utkání 18 : 0 ( na legy 36 : 0),
b) jestliže nastoupí k ligovému utkání hráč bez licence ČAKS prohrává klub 18 : 0 ( na legy 36 : 0),
c) jestliže na vyžádání před začátkem utkání nepředloží kapitáni soupeři platné licence všech hráčů uvedených na soupisce k ligovému utkání, prohrává klub, který toto neučiní 18 : 0 ( na legy 36 : 0). Kontrolu licencí je možné provést pouze před zahájením utkání, v průběhu utkání na předložení licenci již není právo.
d) jestliže v ligovém utkání jeden z klubů odmítne dohrát všechny plánované zápasy dle rozpisu, prohrává 18:0 a pro event. další hodnocení (viz bod e) je tento zápas počítán jako kdyby nenastoupil k utkání.
e) nenastoupí - li klub třikrát v průběhu ligového ročníku k utkání, je vyřazen z ligy a všechna dosud jeho odehraná utkání se mění na výsledek 0:0 a body z utkání jsou zrušeny. Klub také ztrácí nárok na prémie za umístění v lize. Pokud se klub v dalším ročníku přihlásí do ligové soutěže je zařazen do nejnižší soutěže v dané oblasti.
f) pokud vedoucí klub nenastoupí v závěru ligy k utkání, že nemůže být již předstiženo, je zařazen automaticky na druhé místo, přičemž se mu odečte příslušný počet bodů.
g) pokud je klub vyřazen sportovní komisí ČAKS na základě protestu soupeře, může jej sportovní komise ČAKS vyřadit z ligové soutěže i pro příští sezónu. Totéž může učinit i pro jednotlivé hráče daného klubu, že je nepřipustí k soutěži v jiném klubu pro další sezónu.
h) ostatní tresty jsou v pravomoci sportovní komise ČAKS.

10. Přestupový řád
10.1. Přestupy hráčů mezi jednotlivými kluby se mohou uskutečnit kdykoliv. Jediným zakázaným přestupním termínem jsou vždy poslední čtyři ligová kola v každé soutěži. Správní poplatky za přestupy řeší bod 10.2.
10.2. Volné přestupní termíny jsou měsíce leden, červenec a srpen. V těchto volných přestupných termínech se platí správní poplatek 100,-Kč. Mimo volné přestupní termíny se platí správní poplatek 300,-Kč.
10.3. Přestupy mezi kluby, které nemají majitele, jsou svobodným rozhodnutím jednotlivých hráčů.
10.4. Přestupy hráčů mezi kluby, které mají majitele, musí být uskutečněny se souhlasem majitelů těchto klubů.
10.5. O případných přestupových sporech rozhoduje sportovní komise ČAKS a její rozhodnutí je konečné a platné.
10.6. Pokud hráč kdykoliv ukončí členství v klubu, stává se dotyčný hráč volným hráčem až po uplynutí 6 měsíců. Pokud v této době bude chtít nastoupit v jiném klubu, považuje se toto jako přestup, a hráč je povinnen zaplatit správní poplatek.

11. Sestupový a postupový řád
11.1. V oblastech, kde se hraje ligová soutěž nejméně ve dvou úrovních, vždy platí, že z každé skupiny sestupují do nižší soutěže 2 kluby a z nižší do vyšší soutěže postupují také 2 kluby.
11.2. V oblastech, kde ligová soutěž vzniká, určí sestupový a postupový řád sportovní komise ČAKS.
11.3. O případných výjimkách může rozhodnout pouze sportovní komise ČAKS.

12. Hostování
12.1. Hostování v ligové soutěži je povoleno za těchto podmínek:
a) hostování musí být vždy nahlášeno na předepsaném formuláři na sekretariát ČAKS.
b) Hráč může v klubu hostovat až tehdy, když mu přijde písemné potvrzení ze sekretariátu, se kterým je povinen nastupovat k utkání a na požádání jej předložit.
c) hostování je povoleno vždy na dobu nejméně 4 ligových utkání. Po dobu hostování nesmí hrát za svůj mateřský klub.
d) v žádosti o hostování musí být vždy uvedeno o jaký časový úsek se jedná.
e) hostování není povoleno pro utkání baráže f) poplatek za povolení hostování je Kč 00,--.

13. Prémiový řád
13.1. Za účast v ligové soutěži a umístění v tabulce po skončení ligové soutěže obdrží kluby prémie.
13.2. Prémie vyhlašuje pro každou oblastní ligovou soutěž valná hromada ČAKS nejpozději do 2 měsíců od zahájení ligové soutěže.
13.3. Prémie za ligovou soutěž se vyplácejí vždy po skončení soutěže, zpravidla v termínu 14 dní před konáním Mistrovství ČR ČAKS.
13.4. O odebrání prémií pro jednotlivé kluby na základě nesportovního přístupu v soutěži nebo jejich krácení může rozhodnout pouze valná hromada ČAKS na návrh sportovní komise.

14. Mistrovství České republiky klubových týmů
14.1. O titul klubového mistra České republiky se na turnaji v rámci Mistrovství ČR ČAKS utkají vždy vítězové nejvyšších lig z každé oblasti, pokud nebude valnou hromadou ČAKS určeno jinak.
14.2. Oblasti určí sportovní komise ČAKS.
14.3. Systém turnaje o mistra ČR bude v každé sezóně určen vždy 2 měsíce před konáním.

15. Nominační kritéria
15.1. Klubový mistr ČR získává právo reprezentovat ČAKS v mezinárodních soutěží.
15.2. Mezinárodní soutěž, které se zúčastní a podmínky této účasti, určí vždy valná hromada ČAKS.
15.3. Klubový mistr, který reprezentuje ČR v zahraničí je povinen před odjezdem podepsat a plnit hráčskou reprezentační smlouvu a její podmínky, pokud tuto smlouvu nepodepíše, nastupuje na jeho místo další klub v pořadí.

16. Ostatní podmínky pro účast v ligové soutěži ČAKS
16.1 . Názvy klubů musí být jasné a srozumitelné.
16.2. Kluby jsou povinny v I. lize nastupovat k ligovému utkání v jednotném dresu, čímž se myslí především svrchní část oděvu, tj. tričko, košile apod. V případě, že tato povinnost nebude splněna, klub prohrává svoje utkání 18:0.
16.3. V případě, že ligovou soutěž ČAKS bude sponzorovat jakákoliv firma, která si ve smlouvě stanoví podmínky, jsou povinny kluby tyto podmínky respektovat. Jedná se zejména o umístění loga sponzora na všech dresech klubů I. ligy. Technické provedení by řešil v tomto případě sekretariát ČAKS.
16.4. Změny názvu klubu jsou povoleny pouze v přestupních termínech spolu se zaplacením poplatku 250,- Kč. Mimo přestupní termín se zaplacením poplatku 500,- Kč.
16.5. Změny hracího místa jsou povoleny pouze v přestupních termínech spolu se zaplacením poplatku 500,- Kč. Mimo přestupní termín se zaplacením poplatku 1.000,- Kč.
Poplatky se neplatí v případě, že provozovna byla zrušena, nebo byl umístěný terč odvezen.

II. ČESKÝ POHÁR V MODERNÍCH ŠIPKÁCH ČAKS
Český pohár v moderních šipkách ČAKS je celostátní soutěž.

1. Podmínky účasti a přihlášky
1.1 . Český pohár je klubová soutěž tříčlenných týmů (může být +1 náhradník).
1.2. Tým musí být složen minimálně ze 3 hráčů hrajících ligovou soutěž ČAKS v jednom klubu, čtvrtý hráč může být kdokoliv, kdo vlastní licenci hráče ČAKS.
1.3. Do Českého poháru mají za povinnost přihlásit alespoň jeden tým všechny prvoligové a druholigové celky.
1.4. Kluby hrající III. ligu a nižší soutěže výše uvedenou povinnost nemají.
1.5. Startovné v Českém poháru se neplatí.
1.6. Jeden hráč může být na soupisce pouze v jednom týmu v Českém poháru.
1 .7. Hráči mladší 15 let se musí utkání v Českém poháru zúčastnit pouze za doprovodu rodičů nebo jimi pověřenými zástupci.

2. Technické podmínky pro Český pohár
2.1. Utkání Českého poháru se mohou hrát pouze na místech a typech šipkových automatů předem uznanými valnou hromadou ČAKS.
2.2. Ostatní technické propozice řeší všeobecné podmínky herního řádu.
2.3. Pokud klub nenastoupí k utkání Českého poháru nebudou mu vyplaceny premie za umístění v Českém poháru a dále mu o 0% budou kráceny premie za umístění v ligové soutěži.

3. Systém utkání Českého poháru
3.1. Český pohár se hraje jednostranným systémem K.O., tzn. tým, který prohrál je ze soutěže vyřazen.
3.2. Termíny předkol a dalších kol určí valná hromada ČAKS a vhodným způsobem a v dostatečném časovém předstihu budou s nimi jednotlivé týmy seznámeny.
3.3. Rozlosování do předkol a nasazení jednotiivých týmů bude veřejné na některém předem určeném turnaji jednotlivců.
3.4. Systém rozlosování bude stanoven sportovní komisí ČAKS po uzavření a přijetí všech přihlášek v návaznosti na počet přihlášených týmů.

4. Utkání Českého poháru
4.1. Utkáních Českého poháru se hraje hra 501 Double Out na 15 kol vždy v každém dílčím zápasu na 2 vítězné legy.
4.2. Utkání Českého poháru tvoří 10 dílčích zápasů, ke kterým nastupují 3 hráči (může být 1 náhradník). Střídání náhradníkem - viz ligová soutěž. V utkání se setkají každý s každým a do počtu 10 je utkání doplněno jedním zápasem dvojic, jejichž složení určí kapitáni těsně před utkáním.
4.3. Před utkáním Českého poháru zapíší kapitáni obou týmů do zápisu hráče v pořadí, které si sami určí. Účast náhradníka není podmínkou. Tým musí nastoupit nejméně v počtu 2 hráčů.
4.4. Hráči odehrávájí jednotlivé zápasy v pořadí dle rozpisu. Jakékoliv změny v pořadí musí být učiněny pouze se souhlasem obou kapitánů.
4.5. Utkání Českého poháru se zásadně odehrávají na jednom šipkovém automatu. Pokud je v provozovně umístěno více šipkových automatů, mohou dílčí zápasy probíhat na více automatech současně, ovšem pouze se souhlasem obou kapitánů.
4.6. V průběhu utkání Českého poháru může náhradník vystřídat pouze 1 hráče a tato skutečnost musí být uvedena do zápisu z utkání. Náhradník nesmí nastoupit v průběhu rozehraného zápasu.
4.7. Každý zápas mezi hráči nebo dvojicemi se hraje na 2 vítězné legy, končí tedy 2:0 nebo 2:1 . Vítěz získává jeden dílčí bod.
4.8. V utkání Českého poháru se musí odehrát všechny zápasy dle rozpisu. Utkání tedy končí celkovým výsledkem 10 (např. 6:4).
4.9. Pokud utkání skončí nerozhodně 5:5, sehrají hráči uvedení na zápisu pod číslem 1 zápas na 3 vítězné legy, který určí vítěze.
4.10. Výsledky všech utkání Českého poháru je povinen kapitán domácího týmu nahlásit na sekretariát ČAKS do 24 hodin po skončení utkání.

5. Rozhodování v utkání Českého poháru
Platí totéž jako ve stejném odstavci platném pro ligovou soutěž.

6. Tresty v utkání Českého poháru
Platí totéž jako ve stejném odstavci platném pro ligovou soutěž.

7. Přestupový řád a hostování
Přestupy a hostování nejsou povoleny.

8. Prémiový řád a nominační kritéria
Prémiový řád a nominační kritéria vyhlásí ČAKS současně s rozlosováním Českého poháru.

9. Ostatní podmínky pro účast v Českém poháru
9.1 . Názvy klubů musí být srozumitelné.
9.2. V Českém poháru se mohou zúčastnit 2 týmy z jednoho klubu a tyto mohou být rozlišeny ve svém názvu pouze číslovkou nebo velkým písmenem, např. 1,2 nebo A,B.
9.3. Posledních 32 klubů v soutěži je povinno nastupovat k utkání Českého poháru v jednotném dresu, čímž se myslí především svrchní část oděvu, např. tričko, košile apod.
9.4. V případě, že utkání Českého poháru bude sponzorováno jakoukoliv firmou, která si ve smlouvě stanoví podmínky, jsou povinny kluby tyto podmínky respektovat. Jedná se zejména o umístění loga sponzora na všech dresech nejméně posledních 32 týmů, přičemž technické provedení by řešil v tomto případě sekretariát ČAKS.

F. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tato pravidla pro soutěže ČAKS byla schválena valnou hromadou ČAKS dne 22.5.1998.

o) Ostatní podmínky řeší všeobecná pravidla.

2) Regionální turnaje ČAKS
2.1. Počet regionálních turnajů ČAKS v hráčské sezóně je předem určen.
2.2. Rozpis klubových soutěží je stanoven tak, aby se klubová utkání nehrála ve stejném termínu jako regionální turnaje.
2.3. . Regionálních turnajů se může zúčastnit i hráč, který nevlastní licenci hráče ČAKS.
2.4. Informace o turnaji musí být hráčům předány v dostatečném časovém předstihu a to :
- kdo turnaj pořádá,
- název turnaje,
- místo konání,
- den konání,
- čas určený pro prezenci,
- čas zahájení turnaje,
- startovné,
- které hry se hrají.
2.5. V každém regionálním turnaji organizátor vždy stanoví:
- startovné Kč 60,-- za jednoho hráče u dvojic celkem 10,- Kč za dvojici)
- kredity za jednotlivé hry se vhazují,
- hraje se systémem dvojitého K.O.
- hraje se vždy zvlášt v kategorii muži, ženy,
- muži vždy hrají hru 301 Double Out na 10 kol, ženy vždy hrají hru 301 Master Out na 10 kol.
2.6. Po ukončení prezence organizátor turnaje určí ,nasazení hráčů ( dvojic ) do hracího pavouka takto:
a) v případě prvního turnaje v sezóně - losováním
b) u všech dalších turnajů bude organizátor nasazovat do hracího pavouka podle posledního platného žebříčku ČAKS. Hráči, kteří nemají body v žebříčku ČAKS, budou dolosováni.
2.7. Po rozlosování hráčů do hracího pavouka zveřejní tento seznam na vhodném místě.
2.8. Jednotlivé zápasy se hrají vždy na dvě vítězné hry.
2.9. Finálový zápas se hraje vždy na tři vítězné hry, přičemž hráč (dvojice), který do finále postoupil ze skupiny poražených, musí svého soupeře porazit dvakrát.
2.10. Po ukončení soutěže je organizátor povinen sestavit výsledkovou listinu, se kterou seznámí všechny hráče a odešle ji do 24 hodin na sekretariát ČAKS.
2.11. Organizátor soutěže 15 minut po skončení finálového zápasu předá finanční prémie hráčům (dvojicím), které tvoří celé startovné. Prémie musí být rozděleny mezi prvních 6 hráčů (dvojic), a to takto:

1. místo 35%
2. místo 25%
3. místo 17%
4. místo 10%
5. - 6. místo 6,5%.

Dále předá ostatní věcné ceny, které event. zajistil.
2.12. Turnaje se hrají vždy v rozdělení na kategorii muži a ženy, přičemž platí, že pokud se do soutěže přihlásí méně jak 6 hráčů (dvojic), pak nehrají systémem dvojitého K.O., ale každý s každým.
2.13. Body z odehraných regionálních turnajů jsou hráčům (dvojicím)započítávány do celostátního žebříčku ČAKS a v případě odehrání více jak 5 turnajů v sezóně se každému hráči (dvojici) do žebříčku započítává 5 nejlepších výsledků ze všech odehraných turnajů.
2.14. Regionální turnaje jsou započítávány do žebříčku každému hráči (dvojici) podle umístění takto:

1. místo

počet účastníků turnaje x 25 + 100 bodů za účast

2. místo

počet účastníků turnaje x 22 + 100 bodů za účast

3. místo

počet účastníků turnaje x 0 + 100 bodů za účast

4. místo

počet účastníků turnaje x 17 + 100 bodů za účast

5.-6. místo

počet účastníků turnaje x 15 + 100 bodů za účast

7.-8. místo

počet účastníků turnaje x 12 + 100 bodů za účast

9.-12. místo

počet účastníků turnaje x 10 + 100 bodů za účast

13.-16. místo

počet účastníků turnaje x 8 + 100 bodů za účast

17.-24. místo

počet účastníků turnaje x 6 + 100 bodů za účast

25.-32. místo

počet účastníků turnaje x 4 + 100 bodů za účast

33.-48. místo

počet účastníků turnaje x 2 + 100 bodů za účast

49.-64. místo

počet účastníků turnaje x 1 + 100 bodů za účast

65. místo a další

100 bodů za účast

3) Republikové turnaje ČAKS
3.1 . Počet republikových turnajů ČAKS je 5 v hráčské sezóně.
3.2. Rozpis klubových soutěží je stanoven tak, aby se klubová utkání nehrála ve stejném termínu jako republikové turnaje.
3.3. Republikových turnajů se může zúčastnit pouze hráč, který má odehrán nejméně jeden regionální turnaj nebo pět místních. Toto ustanovení neplatí pro první republikový turnaj v sezoně.
3.4. Informace o turnaji musí být hráčům předány v dostatečném časovém předstihu a to :
- kdo turnaj pořádá,
- název turnaje,
- místo konání,
- den konání,
- čas určený pro prezenci,
- čas zahájení turnaje,
- startovné,
- které hry se hrají.
3.5. V každém republikovém turnaji vždy organizátoři stanoví:
- startovné Kč 150,-- za jednoho hráče (u dvojic celkem 300,- Kč za dvojici)
- kredity za jednotlivé hry se nevhazují, hraje se systémem dvojitého K.O.,
- hraje se zvlášt kategorie muži , ženy
- muži vždy hrají 501 Double Out na 15 kol, ženy hrají 301 Master Out na 10 kol.
3.6. Po ukončení prezence organizátor turnaje určí nasazení hráčů (dvojic) do hracího pavouka takto:
a) všichni hráči (dvojice) budou nasazeni do hracího pavouka podle umístění v posledním platném žebříčku ČAKS, hráči (dvojice), kteří zatím nezískali žádné body, budou dolosováni.
3.7. Po rozlosování hráčů (dvojic) do hracího pavouka zveřejní tento seznam na vhodném místě.
3.8. Jednotlivé zápasy mezi dvojicemi hráčů se hrají vždy na dvě vítězné hry.
3.9. Finálový zápas se hraje vždy na tři vítězné hry, přičemž hráč (dvojice), který do finále postoupil ze skupiny poražených musí svého soupeře porazit dvakrát.
3.10. Po ukončení soutěže je organizátor povinen sestavit výsledkovou listinu, se kterou seznámí všechny hráče a odešle ji do 24 hodin na sekretariát ČAKS.
3.11. Organizátor soutěže 15 minut po ukončení finálového utkání předá finanční prémie hráčům (dvojicím).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

automat

(Dusan meczer, 15. 12. 2014 22:38)

Muze myt majitel sve restaurace svy automaty sipek na turnaje

Komentář

(Petr Přívracký, 4. 5. 2008 19:16)

Je to docela dobré,ale neni tam napsané to co jsem potřeboval.